• Β Over 5 Million Tattoos Sold

  • Since 2014

  • Made in USA

  • Enhance your brand recognition, awareness and loyalty
  • Increase your customer engagement
  • Create a fun and memorable promotion
  • Offer a unique and valuable giveaway

How it works

  • #1 Ask for a quote

  • #2 Place your designs

  • #3 Delivered within 2 weeks

Artist | John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

FAQs

What is the minimum order quantity for custom tattoos?

Our minimum order quantity is 100 tattoos.

Can I order a sample before making a bulk purchase?

Yes, we offer sample packs for customers to try before placing a bulk order.

What is the turnaround time for custom tattoos?

The turnaround time for custom tattoos is typically 1 -2 weeks from the date of proof approval.

Can you match my brand's specific color requirements?

Yes, we can match any PMS color to ensure a perfect match with your brand's color palette.

What is the lifespan of the tattoos?

Our tattoos are made with high-quality, long-lasting ink and can last up to 5-14 days, depending on skin type and usage.

Are the tattoos safe for all skin types?

Yes, our tattoos are made with non-toxic, FDA approved ink and are safe for all skin types.

Can I get a discount for larger orders?

Yes, we offer bulk pricing discounts for larger orders. Please contact us for a quote.

Can you assist with the design process?

Yes, we have a team of in-house designers who can assist with the design process to ensure a professional and eye-catching tattoo design.